Biblioteksnämnd, målsättning och verksamhetsplan

Biblioteksnämnden

Skolan har en biblioteksnämnd. Lärare, elever och bibliotekarie är ledamöter. Nämnden sammanträder två gånger per läsår. Den beslutar om bibliotekets målsättning, verksamhetsplan samt om stora inköp, till exempel av databaser, uppslagsverk och om årets tidskriftsprenumerationer.

Målsättning

Biblioteket vill …

 • vara ett centrum för utbildning i informationssökning och för kunskapssökande.

 • vara en naturlig del av undervisningen, genom samverkan mellan lärare och bibliotek.

 • främja ett undersökande arbetssätt och göra det möjligt för alla elever att vara aktiva i sitt kunskapssökande.

 • ge eleverna möjlighet att använda informationssökning i skolrelaterade sammanhang.

 • vara välutrustat och erbjuda elever och personal god service.

 • bemöta eleverna utifrån elevernas behov.

 • vara en positiv och stödjande lärandemiljö för alla elever.

 • stimulera till läsning av skönlitteratur.

 • Alla elever på Huddingegymnasiet ska ha lånekort.

Verksamhetsplan

 • Alla nya elever hälsas välkomna till biblioteket. Under första skolveckan besöker eleverna i åk. 1 biblioteket tillsammans med sina mentorer för att få en kort presentation av vad biblioteket kan erbjuda. Alla nya elever i åk. 1 får ett lånekort.

 • Eleverna i åk. 1 får en grundutbildning i informationssökning av biblioteket. Klassens mentor bokar tid för lektionen.

 • Inför projektarbetet i åk. 3 ger biblioteket en fördjupad utbildning i informationssökning. Detta sker under vårterminen i åk. 2 i samband med projektarbetsutbildningen på skolan. Handledaren för metodkursen bokar tid för sin klass. Ett nytt förslag om genomförande kommer att utarbetas inför det nya gymnasiearbetet.

 • Eleverna kan boka enskild tid för handledning.

 • All personal erbjuds utbildning i informationssökning.

 • Nyanställda lärare introduceras i bibliotekets verksamhet. Bokas av rektor.

 • Biblioteket erbjuder särskilt stöd för läsning, till exempel talböcker (Legimus).

 • Utvärdering av verksamhetsplanen sker löpande.

 • Skolans elever, personal och alla som vistas i biblioteket tar ansvar för att det ska vara snyggt och prydligt i biblioteket.

Skriv ut denna sida
Huddinge kommun - Logo

      Gymnasievägen 3, Postadress: 141 85 Huddinge | Tel: 08-535 373 01, Fax 08-535 373 03 | Informationsansvarig: Mats Johansson, Webbredaktör: Webbredaktionen